شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران

هدف اصلی شرکت سرمایه گذاری ساختمان ایران ، پیشرو بودن در صنعت ساختمان و گسترش سهام بازار جهت تامین منافع پایدار و افزایش دارایی و سرمایه سهامداران است. این شرکت ارزش آفرینی را سرلوحه تمامی کسب و کارهای جاری قرار داده و با رعایت اصول و قوانین سودآوری شایسته ترین محصولات و خدمات را برای مشتریان خود فراهم می آورد. شرکت ساختمان ایران با بهره گیری از فناوری نوین و دانش روز و با بکارگیری نیروهای انسانی متخصص ، ضمن ارتقای مستمر کیفیت و با رعایت اصل مشتری گرایی و حضور موثر در بازار پول و سرمایه مرتبط با بخش ساختمان به اهداف خود دست می یابد.